Bardzo często ubezpieczyciel odmawia zwrotu wydatków poniesionych przez osobę poszkodowaną lub jej najbliższych, argumentując że nie jest odpowiedzialny za wydatki nie pozostające w związku ze zdarzeniem. W orzecznictwie sądów możemy doszukać się wyjaśnienia, jakie wydatki jednak podlegają zwrotowi.

 

Odszkodowanie przewidziane w art. 444 § 1 k.c. obejmuje wszelkie wydatki (koszty) pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli są konieczne i celowe. W grupie tych wydatków tradycyjnie wymienia się między innymi koszty leczenia (pobytu w szpitalu, pomocy pielęgniarskiej, koszty lekarstw), specjalnego odżywiania się. Zalicza się do niej również wydatki związane z transportem chorego na zabiegi i do szpitala, koszty związane z odwiedzinami pacjenta w szpitalu czy wynikające z konieczności specjalnej opieki i pielęgnacji nad chorym, koszty zabiegów rehabilitacyjnych. Uznaje się również, że w skład kosztów wynikłych z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, o których mówi art. 444 § 1 k.c., wchodzą nie tylko koszty leczenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz także wydatki związane z odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie. Odwiedziny te są niezbędne zarówno dla poprawy samopoczucia chorego i przyspieszenia w ten sposób leczenia, jak i dla kontaktu rodziny z lekarzami w celu uzyskania informacji i wskazówek o zdrowiu chorego i jego potrzebach.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 października 2013 r. I ACa 560/2013

 

Stosownie do art. 444 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia rozumienie pojęcia „wszelkie koszty” przyjmowane jest szeroko. Koszty leczenia obejmują więc i koszty pielęgnacji chorego oraz opieki nad dziećmi poszkodowanego wobec niemożności jej osobistego sprawowania. Obojętne, jest czy powódka musiałaby korzystać z pomocy osoby trzeciej, czy sprawował ją mąż powódki. Gdyby bowiem była to osoba trzecia koszty jej wynagrodzenia musiałyby być wliczone do kosztów leczenia. Wykazane zostało w sprawie, że bezwzględnie konieczna była opieka nad powódką i w odniesieniu do dzieci od daty wypadku.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 października 2013 r. I ACa 598/2013

 

Wysokość „wszelkich kosztów” w rozumieniu art. 444 § 1 k.c. zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Koszty zakupu samochodu czy innego pojazdu inwalidzkiego należą do kosztów objętych art. 444 § 1 k.c., jeżeli jest on konieczny do kompensowania kalectwa osoby poszkodowanej, a w szczególności do kontynuowania pracy zarobkowej wykonywanej przed wypadkiem.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r. I ACa 426/2013