Historia mogłaby się wydawać niemożliwa. Zdarzyło się jednak, że obsługa szpitala omyłkowo zamieniła noworodki. Czy takie zdarzenie jest podstawą do naprawienia krzywdy?

 

Zamiana niemowląt spowodowała naruszenie dóbr osobistych powodów w postaci prawa do wychowywania się w pełnej biologicznej rodzinie, prawa wychowywania biologicznego potomstwa, a także prawa do życia nie zmąconego (wskutek działania państwa) zaburzeniami w relacjach z członkami najbliższej biologicznej rodziny oraz z członkami rodziny w sensie prawnym. Katalog dóbr osobistych wyszczególnionych w art. 23 kc jest otwarty, o czym świadczy zwrot „w szczególności”, niewątpliwie dobra wskazane wyżej podlegają pod wskazaną definicję.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. I ACa 155/2013

 

Spowodowanie zamiany w szpitalu noworodków po porodzie było to działaniem o charakterze jednorazowym i wyłącznie to działanie stanowiło czyn bezprawny, skutkujący naruszeniem dóbr osobistych powodów.

 

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 kwietnia 2013 r. I CSK 485/2012