Wniosek do sądu jest pismem inicjującym postępowanie i w gruncie rzeczy jest najważniejszym pismem procesowym. Poniżej przedstawiam podstawowy szablon wniosku o podział majątku byłych małżonków.

 

 

Miasto, dnia

 

Sąd Rejonowy w

I Wydział Cywilny

adres

 

Wnioskodawca: dane osobowe, w tym pesel, adres

Uczestnik: dane osobowe, adres

 

Wartość przedmiotu sprawy: wartość majątku, który podlega podziałowi

 

WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU

 

Niniejszym wnoszę o:

  • ustalenie, że w skład majątku wchodzą następujące przedmioty:
  • przedmiot i wartość,
  • przedmiot i wartość,
  • dokonanie podziału w ten sposób, że /propozycja podziału/,
  • zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kwoty tytułem wyrównania wartości jego udziału,
  • zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania.

 

Uzasadnienie

 

W tym miejscu należy przedstawić okoliczności faktyczne sprawy, w szczególności kiedy doszło do rozwiązania małżeństwa, czy występował między stronami umowny ustrój majątkowy oraz historię dorobku majątku wspólnego. Uzasadnić należy również, dlaczego proponowany podział majątku jest racjonalny i konieczny.

 

Podpis wnioskodawcy

 

Załączniki:

– potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku

– tytuły własności do poszczególnych składników majątku

– odpis wyroku rozwodowego

– odpis wniosku wraz z załącznikami