Powszechnie wiadome jest, iż po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka odurzającego prowadzenie pojazdów mechanicznych jest zabronione. W ramach tego wpisu wyjaśniam, że stan ten może prowadzić do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. Od czego to zależy? Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi alkoholu od 0,2 promila do 0,5 promila. Prowadzenie pojazdu przy takim stężeniu alkoholu może decydować o tym, że nasze zachowanie wypełnia znamiona wykroczenia. Stan nietrzeźwości zachodzi natomiast, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi alkoholu powyżej 0,5 promila. Stan nietrzeźwości wiąże się z popełnieniem przestępstwa.

Innymi słowy, jeżeli prowadzimy pojazd mechaniczny po spożyciu alkoholu, a jego stężenie w organizmie wynosi poniżej 0,2 promila to nie łamiemy w ten sposób prawa. Jeżeli natomiast stężenie wynosi lub prowadzi do stężenia od 0,2 promila do 0,5 promila to popełniamy wykroczenie. Ostatecznie, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi alkoholu powyżej 0,5 promila to popełniamy przestępstwo.

Stan nietrzeźwości jest kategorią prawa, zdefiniowaną w art. 115 § 16 k.k. Występuje on m.in., gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promile. Żaden akt prawny niższego rzędu – w tym zarządzenie Komendanta Policji – nie może określać tego stanu inaczej. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie II Ko 522/01

Konsekwencje prawne w przypadku wykroczenia i przestępstwa są oczywiście różne. Co grozi za prowadzenie pojazdów mechanicznych po użyciu alkoholu, a co w stanie nietrzeźwości zostanie przedstawione w kolejnych wpisach.