Bardzo często zdarza się, iż osoba poszkodowana w jakimś stopniu przyczynia się do zaistniałej szkody lub do jej zwiększenia. Może to wystąpić na przykład poprzez nie zapięcie pasów bezpieczeństwa w samochodzie lub w sytuacji przejścia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Pytanie czy w takich okolicznościach odszkodowania lub zadośćuczynienie powinno zostać odpowiednio zmniejszone.

 

Zgodnie z przepisem art. 362 k.c. jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Przepis ten mówi o konieczności miarkowania obowiązku naprawienia szkody w sytuacji, gdy sam poszkodowany przyczynił się do jej powstania lub zwiększenia. W myśl art. 362 k.c. przyczynienie się poszkodowanego do zaistnienia szkody w zasadzie przesądza o obowiązku zmniejszenia odszkodowania, jednak o stopniu zmniejszenia tego odszkodowania decyduje analiza okoliczności danego przypadku. Obowiązek naprawienia szkody ulega zmniejszeniu stosownie do okoliczności sprawy. Wobec powyższego koniecznym jest ustalenie, czy w sprawie zaistniały okoliczności uzasadniające zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody,

jeżeli tak ustalenie, w jakim stopniu zmniejszenie to ma nastąpić.

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 8 lutego 2012 r. III Ca 1418/2011