Dla strony w sprawie o rozwód z orzeczeniem winy małżonka niezmiernie istotna jest wiedza z zakresu praw i obowiązków małżonków. Wynika to z faktu, że „przypisanie małżonkowi winy w powstaniu rozkładu pożycia wymaga ustalenia, że małżonek naruszył obowiązki wynikające z art. 23 k.r.o. wskutek umyślnego, czy choćby nieumyślnego postępowania” Wyrok Sądu Najwyższego I CKN 246/97. Ustawowa definicja praw i obowiązków została uregulowana właśnie w art. 23 kro: małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Oczywiście

 

Kodeks reguluje więc przede wszystkim zasadę równouprawnienia małżonków, obowiązek wspólnego pożycia, wierności i wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny i rodzicielstwa wspólnych dzieci.

 

Istotne w tej regulacji jest to, że powyższa norma ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że małżonkowie są bezwzględnie zobowiązani do jej respektowania. Przedstawione prawa i obowiązki nie mogą być więc zmienione poprzez jakąkolwiek umowę stron. Wynika to z natury stosunku małżeńskiego przyjętego przez polskiego ustawodawcę.

 

W kolejnych wpisach przedstawiam w sposób szczegółowy główne obowiązki małżeńskie.