Pozew o rozwód jest pismem inicjującym postępowanie. Dla jakości całego postępowania istotne jest, aby pismo to było dobrze przygotowane. Ważne jest poprawne ustalenie właściwości sądu, dobre sformułowanie żądania, wymienienie wszystkich wniosków, w tym wniosków dowodowych. Oczywiście pismo to powinno posiadać logiczne i spójne uzasadnienie. Poniżej przedstawiam podstawowy szablon pozwu o rozwód bez orzekania winy małżonków.

 

Miasto, dnia

 

Sąd okręgowy w

Wydział Cywilny Rodzinny

adres

 

Powód: dane osobowe, w tym pesel, adres

Pozwany: dane osobowe, adres

 

POZEW O ROZWÓD

 

Niniejszym wnoszę o:

  • rozwiązanie małżeństwa /podajemy strony oraz datę, urząd lub kościół gdzie było zawarte małżeństwo/ przez rozwód bez orzekania o winie,
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem …
  • ustalenie kontaktów strony z małoletnim dzieckiem w ten sposób, że …
  • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania stron w ten sposób, że …
  • zasądzenie od strony przeciwnej alimentów na rzecz małoletniego dziecka w wysokości … miesięcznie płatne do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki,
  • przeprowadzenie dowodu /przesłuchanie świadka, dokumentu, nagrania/ na okoliczność …
  • zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kosztów postępowania,
  • wyjaśnienie wcześniejszej próby porozumienia mediacyjnego.

 

Uzasadnienie

 

W tym miejscu należy przedstawić chronologicznie okoliczności faktyczne małżeństwa, podnieść kwestię dzieci, wspólnego mieszkania, wykazać zupełny i trwały rozkład pożycia, poprzez zerwanie więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej, przedstawić relację z dzieckiem i uzasadnić brak występowania przesłanki negatywnej dotyczącej naruszenia dobra dziecka, wykazać usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe strony przeciwnej jako podstawa żądanej kwoty alimentów.

 

 

Podpis

 

 

Załączniki:

– potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu 600 zł

– odpis aktu małżeństwa, aktu urodzenia dziecka

– tytuły własności wspólnego mieszkania

– dowody wymienione w uzasadnieniu

– odpis pozwu wraz z załącznikami