Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Żądanie o rozwód kierujemy do sądu w formie pozwu. Na wstępie należy wskazać, iż powództwo wzajemne o rozwód jest niedopuszczalne, sprawę więc kieruje zawsze jeden z małżonków. Przygotowanie pozwu zacząć należy od ustalenia właściwego sądu do rozpatrzenia sprawy. Właściwość sądu w sprawie o rozwód jest odmienna od zasad ogólnych. Dlatego sądem pierwszej instancji jest sąd okręgowy, a nie rejonowy. Właściwym rzeczowo jest więc sąd okręgowy. Po drugie należy ustalić, który sąd okręgowy będzie właściwy miejscowo. Ustawodawca również w zakresie tej właściwości uregulował procedurę odmiennie od zasad ogólnych. Właściwy bowiem będzie sąd okręgowy w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli żadne z małżonków nie mieszka w tym okręgu, wtedy właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Natomiast jeżeli strona pozwana nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, sądem właściwym miejscowo będzie sąd okręgowy według miejsca zamieszkania powoda. Bardzo ważne jest, aby pozew skierować do poprawnego sądu. Omyłka bowiem może istotnie przedłużyć postępowania, a w najgorszym przypadku może wiązać się ze zwrotem pozwu.

 

W sprawie o rozwód sąd pobiera opłatę stałą w kwocie 600 złotych. Jest to więc podstawowy koszt wszczęcia postępowania. Dodatkowo istotne dla stron postępowania jest to, że sąd zwraca stronie połowę opłaty od pozwu w razie orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie.

 

Odnośnie dalszych kosztów postępowania, które mogą wystąpić w sprawie, wskazać należy zaliczkę na opinię biegłych lub opinię Rodzinnego Ośrodka Diagnostycznego, w zależności od postępowania dowodowego. Pamiętać należy jednocześnie, iż zarówno opłata od pozwu jak i koszty na biegłych mają charakter zaliczkowy. Oznacza to, że strona przegrywająca sprawę będzie ostatecznie zobowiązana do ich pokrycia.