Ubezpieczyciel zgodnie z ustawą ma co od zasady 30 dni od dnia zgłoszenia szkody na wydanie decyzji, w ramach której wypłaca świadczenie lub odmawia jego wypłaty. W przypadku, kiedy stanowisko ubezpieczyciela jest dla nas niekorzystne możemy złożyć tak zwane odwołanie. Jaki jest termin do złożenia odwołania? Wbrew częstym informacjom od zakładu ubezpieczeń nie jest to 14 dni. Termin ten bowiem utożsamiać można z terminem przedawnienia roszczenia, który zasadniczo wynosi 3 lata, gdyż w tym czasie można z ubezpieczycielem negocjować naprawienia szkody. Pojawia się dalsze pytanie, a mianowicie w jakim czasie zakład ubezpieczeń powinien odpowiedź na odwołanie poszkodowanego. Przepisy jednak nie precyzują tego terminu. Przyjmuje się, iż termin ten jest analogiczny do terminu na wydanie pierwszej decyzji, czyli 30 dni.

 

Co osoba poszkodowana może zrobić, gdy ubezpieczyciel nie odpowiada na odwołanie:

 

  • wystosować pismo ponaglające;
  • złożyć skargę do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego;
  • wszcząć postępowania przed sądem powszechnym.

 

Z naszego doświadczenia wynika, iż najskuteczniejszym sposobem egzekwowania należnego świadczenia jest droga sądowa.