Sąd Apelacyjny zważył również, że specyfika dobra, którym jest prawo jednostki do ochrony jej wizerunku przed nieuprawnionym jego rozpowszechnianiem, powoduje, że każde jego naruszenie, bez zgody uprawnionego musi być postrzegane jako krzywdzące. Pozbawia bowiem uprawnionego możliwości decydowania czy i w jaki sposób jego wizerunek może być udostępniony szerszej grupie osób.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2008 r. VI ACa 875/2008

 

Publikacja wizerunku określonej osoby bez jej zgody stanowi naruszenie jej dobra osobistego (jakim jest wizerunek wymieniony wprost w art. 23 kc) i sam ten fakt stwarza po jej stronie roszczenie przewidziane w art. 24 § 1 kc. Źródło nabycia fotografii (tj. profesjonalna agencja fotograficzna czy też fotograf amator) nie ma tu żadnego znaczenia.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 grudnia 2007 r. I ACa 705/2007