Współdziałanie dla dobra rodziny jest jednym z elementarnych obowiązków małżonków. Ważne, iż realizacja tego obowiązku może polegać zarówno na uzyskiwaniu materialnych środków do życia rodziny, jak i na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego i pracy w tym gospodarstwie oraz wychowywaniu dzieci. Z art. 27 kro wynika, że oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.

 

Niewątpliwie powyższy obowiązek istnieje niezależnie od ustroju majątkowego małżeńskiego. W świetle ugruntowanego orzecznictwa: „Małżonkowie mają obowiązek wspólnego pożycia oraz przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, którą założyli (por. art. 6801 k.c., art. 28 1 k.r.o.). Tak więc zmiana ustroju majątkowego w formie zawartej przez małżonków umowy nie powinna nic zmieniać w zakresie praw i obowiązków małżonków, wynikających z przepisów art. 23, 27 i 281 k.r.o. Zmiana ustroju majątkowego – ze wspólności ustawowej na rozdzielność majątkową – nie może być przyjmowana, jako zerwanie więzi gospodarczej (więź gospodarcza w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie jest zachowana niezależnie od ustroju majątkowego, w jakim funkcjonują małżonkowie).” Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku III AUa 1730/15