Definicja mobbingu została przedstawiona we wcześniejszych wpisach. Dla przypomnienia można wskazać, iż mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Innymi słowy jest to długotrwały terror psychiczny pracownika. Do klasycznych przykładów mobbingu można zaliczyć: ograniczanie przez przełożonego możliwości wypowiadania się, stałe przerywanie wypowiedzi, reagowanie na uwagi krzykiem, ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy, nieustanne atakowanie i nękanie przez telefon, groźby na piśmie lub wypowiadane ustnie.

 

Molestowanie seksualne to zupełnie osobna instytucja. Ustawodawca zawarł w Kodeksie pracy następującą definicję tego incydentu: „Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne)”. Istotą molestowania jest naruszenie godności pracownika przez działanie o charakterze seksualnym. Po drugie natomiast zachowania te muszą być nieakceptowane i niechciane przez ofiarę. Molestowanie seksualne może przybrać formę stwarzania wrogich i nieprzyjemnych warunków pracy lub szantażu seksualnego. Do klasycznych przykładów molestowania seksualnego można zaliczyć: dotykanie intymnych części ciała, próby przytulenia lub pocałunku, dwuznaczne uwagi i żarty, okazywanie materiałów o charakterze seksualnym, domaganie się lub wymuszanie kontaktów seksualnych. Ocena kiedy doszło do molestowania pozostaje zawsze bardzo intuicyjna, zależy bowiem od subiektywnych odczuć ofiary. Dodatkowo zaznaczyć należy, że molestowania seksualnego może się dopuścić zarówno pracodawca jak i inny pracownik.

 

Bardzo ważne jest aby pamiętać, iż ustawodawca przewidział gwarancję zakazu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla ofiary molestowania seksualnego. Zgodnie bowiem z art. 18(3a) § 7 kp podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

 

Nadto należy pamiętać, że tak samo jak w przypadku mobbingu, ofiara molestowania seksualnego może domagać się od pracodawcy odszkodowania i zadośćuczynienia.