Stan prawny do dnia 01.10.2023 r.

Tak jak zostało wyjaśnione w poprzednim wpisie, prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu może mieć konsekwencje w postaci popełnienia wykroczenia lub gorzej w postaci przestępstwa /dotyczy stanu nietrzeźwości/. Konsekwencje karne tych sytuacji są oczywiście różne. Zacznijmy od wykroczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Istotne jest nadto to, iż w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów sąd wymierza w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeżeli chodzi o przestępstwo, to konsekwencje karne kształtują się następująco. Zgodnie z przepisem art. 178 § 1 Kodeksu karnego kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego. Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów może być wymierzony co do zasady na okres do 15 lat.