Koszty utrzymania dziecka to jeden z dwóch podstawowych czynników decydujących o wysokości zasądzanych przez sąd alimentów. Z tego względu ich poprawne wyliczenie leży w interesie zarówno uprawnionego, jak i obowiązanego rodzica.

 

Zgodnie z art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Tym samym wszelkie wydatki związane z powyższym stanowią usprawiedliwione koszty na dziecko.

 

Przykładowa lista bieżących kosztów utrzymania dziecka w wieku szkolnym to:

  • wyżywienie,
  • opłaty mieszkaniowe, w tym media,
  • środki czystości,
  • edukacja i kultura,
  • sport i zajęcia dodatkowe.

 

Odzież, zabawki, sprzęt sportowy lub grający, komputer, wakacje, wyposażenie pokoju, okulary, proteza to wydatki średniookresowe lub długookresowe. Należy sumę tych wydatków podzielić przez dwanaście miesięcy, aby uzyskać kwotę, którą możemy dodać do bieżących wydatków miesięcznych.

 

Przygotowując zestawienie wydatków należy pamiętać, że wszystkie koszty powinny być udokumentowane. Ważne jest, aby zestawienie było autentyczne i spójne, tak aby nie było możliwości jego zakwestionowania.