Statystycznie postępowanie sądowe w sprawie cywilnej trwa około 8 miesięcy. To jednak tylko statystyka. Niestety w sprawach odszkodowawczych postępowanie potrafi trwać dużo dłużej. Wynika to głównie z rozbudowanego postępowania dowodowego. Pamiętać należy, że na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów, z których wywodzi skutki prawne, takich jak zakres szkody, rozmiar krzywdy, podstawy do zasądzenia renty. Konieczne jest więc wnioskowanie o przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych sądowych różnych specjalizacji. Długość postępowania zależy również od aktywności pozwanego, który może skutecznie kwestionować opinie biegłych. Czas postępowania zależy także od sprawności organizacyjnej sądu. W tym miejscu należy wskazać orzeczenie, w świetle którego:

 

„Efektywność postępowania należy do podstawowych założeń postępowania sądowego i stanowi konieczny warunek rzetelnego procesu. Zapewnienie efektywności postępowania wymaga pogodzenia podstawowego celu procesu, jakim jest wydanie sprawiedliwego orzeczenia, z postulatem rozpatrzenia sprawy jak najszybciej, a na pewno bez nieuzasadnionej zwłoki. Skuteczność ochrony sądowej w znacznym stopniu zależy od tego, jak szybko zostanie udzielona. Zapewnienie efektywnego możliwie najszybszego, a jednocześnie respektującego gwarancje procesowe postępowania należy do sądu, który umiejętnie stosując przepisy postępowania powinien zapewnić mu właściwy przebieg.”

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2016 r. I ACa 339/15