Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne – to podstawowa zasada w zakresie dowodzenia w procesie cywilnym. Innymi słowy strona powinna przejawiać aktywność w celu wykazania wszystkich istotnych okoliczności, z których wywodzi skutki prawne. Aktywność ta przejawia się w szczególności poprzez wnioski dowodowe. To interes strony nakazuje jej podjąć wszelkie czynności procesowe w celu udowodnienia faktów. Niedochowanie bowiem tej aktywności może skutkować przegraniem procesu.

 

Pojawia się jednak pytanie czy strona może wykorzystywać materiał dowodowy pozyskany z naruszeniem prawa lub dowody naruszające dobra osobiste innej osoby? Zgodnie z aktualnym orzecznictwem „nie jest działaniem bezprawnym złożenie do sądu przez stronę danego postępowania określonego dokumentu – chociażby naruszającego cudze dobra osobiste – w celu przeprowadzenia przez sąd dowodu z tego dokumentu na okoliczność mającą znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 września 2013 r. I ACa 440/2013