Tak jak już zostało wspomniane we wcześniejszych wpisach, procedura spadkobrania w gruncie rzeczy składa się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczy stwierdzenia nabycia spadku, dugi podziału odziedziczonego majątku. Oczywiście podział majątku wchodzi w grę, jeżeli spadek odziedziczyły co najmniej dwie osoby. Dział spadku może być dokonany na dwa alternatywne sposoby. Zgodnie z treścią art. 1037 § 1 kc dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli przedmiotem spadku jest nieruchomość, umowa działowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Rozwiązanie to może być wygodne i szybkie do zrealizowania. Warunkiem jednak jest zgoda wszystkich spadkobierców co do kształtu podziału masy spadkowej. Jeżeli strony nie mogą się porozumieć, jedynym rozwiązaniem jest postępowanie przed sądem cywilnym. Przechodząc do meritum niniejszego wpisu wskazać należy koszty takiego postępowania. Opłata sądowa od wniosku o dział spadku wynosi 500 złotych, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku 300 zł. Zaznaczyć należy, iż opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł. Powyższe koszty stanowią dopiero opłatę inicjującą postępowanie sądowe. Pamiętać trzeba jednocześnie, że w sprawach o podział majątku bardzo często dochodzi do podziału nieruchomości. Aby wykazać swoje żądanie oraz sposób podziału należy przeprowadzić dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości oraz geodezji. Przy takim scenariuszu sąd może zobowiązać stronę do uiszczenia zaliczki na biegłego w wysokości około 3.000 zł. Znamienne jest, że w postępowaniu nieprocesowym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Dlatego sąd zasadniczo w postanowieniu końcowym rozdziela tą opłatę na wszystkich uczestników postępowania.

 

Reasumując przyznać należy, że koszty działu spadku nie są małe. Jednakże opłata od wniosku jest opłatą stałą i nie zależy od wartości przedmiotu sprawy.