Działu spadku dokonujemy przed tak zwanym sądem spadku. Jest to zawsze sąd rejonowy bez względu na wartość przedmiotu sprawy, czyli wartość masy spadkowej. Aby precyzyjnie zdefiniować pojęcie sądu spadku, należy przedstawić treść przepisu art 628 kpc: „Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy”. Innymi słowy wniosek o dział spadku składamy do sądu rejonowego w okręgu którego spadkodawca miał swoje ostatnie miejsce pobytu. Miejsce pobytu należy rozumieć jako miejscowość w której spadkodawca przebywał, chociażby czasowo. Jeżeli natomiast takiego miejsca pobytu w Polsce nie da się ustalić, właściwy będzie sąd rejonowy w którego okręgu znajduje się majątek stanowiący schedę spadkową.

 

Warto w ramach tego wpisu przestawić treść art. 682 kpc w świetle którego „Na żądanie uczestnika działu, zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie, sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy”. Mając na uwadze ekonomikę procesu i miejsce zamieszkania osób inicjujących postępowanie procedura daje możliwość prowadzenia sprawy według powyższych reguł. Pamiętać jednak należy o tym, że do przekazania sprawy niezbędne jest wniosek chociażby jednego uczestnika postępowania, złożony najdalej do chwili zamknięcia pierwszej rozprawy.