Właściwość sądu to pierwsza kwestia nad którą należy się zastanowić podczas składania pozwu do sądu. Instytucja ta została dokładnie uregulowana w przepisach, w szczególności w Kodeksie postępowania cywilnego. Zacząć należy od właściwości miejscowej. Zgodnie z zasadą ogólną powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, a w przypadku osób prawnych według miejsca ich siedziby. Zasada ta mogłaby być uciążliwa z uwagi na fakt, iż większość ubezpieczycieli ma siedzibę w Warszawie. Z pomocą przychodzą przepisy szczególne, w świetle których powództwo przeciwko ubezpieczycielowi  można wytoczyć przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Przepisy te dają furtkę, aby skierować sprawę do sądu w okolicy swojego miejsca zamieszkania. W drugiej kolejności należy skupić się na właściwości rzeczowej. Wartość przedmiotu sporu decyduje o tym, czy składamy pozew do sądu rejonowego, czy okręgowego. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym kwotą graniczną jest 75.000 zł. Art. 17 pkt 4 kpc stanowi, iż do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z projektem nowelizacji z 2022 r. próg kwotowy zostanie podniesiony do 100.000 zł.

 

Ustalenie właściwości sądu ma bardzo duże znaczenie, aby dobrze skierować pozew do sądu. Powyższy wpis stanowi bardzo duże uproszczenie tego zagadnienia i dotyczy głównie spraw odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielom. Aby poprawnie ustalić właściwość sądu, zawsze warto zwrócić się o poradę do profesjonalisty.