Kwestię tą reguluje głównie Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle art. 21 tej ustawy wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynika z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych, odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, renty przyznane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Zasadniczo więc nie zapłacimy podatku od odszkodowania lub zadośćuczynienia. Głównym wyjątkiem od powyższej zasady jest odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

W ramach tego wpisu należy pamiętać, iż zasądzone odsetki od odszkodowania lub zadośćuczynienia nie są zwolnione z podatku dochodowego. Należy je więc wykazać i opodatkować w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy.