Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Tak jak zostało wspomniane w poprzednim wpisie po zawarciu małżeństwa do majątku wspólnego wchodzi zasadniczo każdy dochód, za wyjątkiem tego co zostało ustawowo zakwalifikowane do majątku osobistego. Wynagrodzenie za pracę jest typowym przykładem majątku, który trafia do majątku wspólnego małżonków. Pamiętać należy, iż przepis stanowi o wynagrodzeniu za pracę, jak i dochodach z działalności gospodarczej.

 

Wyjaśnić trzeba, że jako wynagrodzenie za pracę rozumie się każde wynagrodzenie bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, a więc przede wszystkim za pracę świadczoną w ramach stosunku pracy unormowanego w przepisach Kodeksu pracy, a mianowicie na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, a także spółdzielczej umowy o pracę, jak również wynagrodzenie ze stosunków prawnych unormowanych przepisami szczególnymi, jak np. przepisy dotyczące żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji.

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wynagrodzenie za pracę obejmuje wynagrodzenie podstawowe wraz z uzupełniającymi je składnikami, jak premie oraz różnego rodzaju dodatki do płac. „Nagrodami za osobiste osiągnięcia, o jakich mowa w art. 33 pkt 9 KRO, są nagrody za pracę twórczą, a więc nagrody naukowe, artystyczne, literackie, techniczne, nagrody uzyskane na konkursach. Nie są natomiast nagrodami w tym sensie świadczenia pieniężne w postaci specjalnego dodatkowego wynagrodzenia, takie jak tzw. trzynasta pensja, należności za sporządzenie bilansu, wynagrodzenie za dodatkową pracę i innego rodzaju premie, jakie może otrzymać pracownik (np. za oszczędność paliwa, materiału, produkcję bez braków), czyli pracownicze nagrody specjalne”. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 marca 1975 r. III CRN 3/75