Jak już zostało przedstawione w wielu wpisach, ustawowy katalog przykładów dóbr osobistych jest katalogiem otwartym. Jednakże nie każde naruszenie subiektywnych wartości, stanowi naruszenie dóbr osobistych.

 

Niewyczerpujący katalog dóbr osobistych z art. 23 k.c. wymieniony przez Sąd Okręgowy nie zawiera żadnego, które mogłoby potencjalnie zostać powiązane z wycięciem drzewa na nieruchomości. Wszystkie te dobra osobiste, a także te niewymienione wprost w ustawie, związane są z samą osobą poszkodowanego. Działanie strony pozwanej, uznane przez Sąd Okręgowy za bezprawne, skierowane było przeciwko majątkowi powódek (drzewom na nieruchomości będącej ich współwłasnością), a nie przeciwko ich osobom. W związku z tym apelacja co do zadośćuczynienia nie mogła zostać uwzględniona.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 stycznia 2013 r. I ACa 1318/2012