W związku z ostatnimi nowelizacjami ustawy karnej i wykroczeń  bardzo często pojawia się wyżej postawione pytanie. Analizę tego zagadnienia należy zacząć od stwierdzenia, iż w aktualnym stanie prawnym prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny po spożyciu alkoholu co do zasady nie stanowi przestępstwa. Może natomiast wypełnić znamiona wykroczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 87 Kodeksu wykroczeń:

1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że jazda rowerem w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości jest zakazana i może rodzić poważne konsekwencje prawne. Nadmienić należy, iż w przypadku wyżej opisanego zachowania sąd może również wymierzyć środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.