Niniejszy wpis zacząć należy od przypomnienia, że za popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, sąd co do zasady orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Niewątpliwie sankcja za ten czyn jest bardzo surowa. Ustawodawca przewidział jednak możliwość skrócenia tego środka karnego, poprzez zmianę sposobu jego wykonywania. Zmiana to polega na możliwości prowadzenia pojazdów już po upływie połowy okresu tego zakazu, jednakże na szczególnych warunkach.

Zgodnie z art. 182a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Innymi słowy za zgodą sądu, orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów dotyczyć będzie wyłącznie tych pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. Skazany będzie mógł natomiast prowadzić pojazdy w nią wyposażone. O tym czym jest przedmiotowa blokada, była mowa w poprzednim wpisie. W skrócie podać można, iż jest to urządzenie podłączone do zapłonu, które umożliwia uruchomienie silnika pojazdu wyłącznie trzeźwemu kierowcy, po wcześniejszym zbadaniu wydychanego przez niego powietrza.

Przedstawiony wyżej przepis Kodeksu karnego wykonawczego reguluje w drugiej kolejności materialnoprawne przesłanki konieczne do uzyskania zmiany zakazu prowadzenia pojazdów. Rozchodzi się o postawę, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego. Sąd oceniając skazanego musi dojść do przekonania, że po skróceniu okresu wykonywania orzeczonego zakazu prowadząc pojazd, nie będzie on zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu. Sąd ocenia wymienione kwestie na podstawie danych zebranych w drodze wywiadu środowiskowego, danych jakimi dysponuje policja, ale również na podstawie dowodów przedstawionych przez skazanego lub jego obrońcę. Ważne w  sprawie jest wykazanie pozytywnej prognozy kryminologiczną sprawcy.

W przypadku uzyskania postanowienia sądu o zmianie sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, fakt ten jest uzewnętrzniany w dokumencie prawa jazdy w rubryce 12. Tym samym w przypadku kontroli przez policję, funkcjonariusz od razu dysponuje wiedzą o wymogu prowadzenia pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową. Dodatkowym obowiązkiem ustawowym kierowcy jest coroczna kalibracja blokady. Na żądanie policji kierowca musi udostępnić dokument potwierdzający sprawność urządzenia.  

Na koniec należy jeszcze poruszyć kwestię kosztu instalacji takiej blokady. Z aktualnych danych rynkowych wynika, że waha się on w granicach od tysiąca do kilku tysięcy złotych. Wielokrotnie jednak możliwość szybszego powrotu do prowadzenia pojazdów stanowi większą wartość.